Par skolu

Skolas centrālā ieeja vasarā ar Latvijas valsts karogu

Ozolnieku Mūzikas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, ko 2007.gada vasarā dibina Ozolnieku novada dome.
Mācības mūzikas skolā notiek atbilstoši licencētām un akreditētām profesionālās ievirzes izglītības programmām  9 mūzikas instrumentu spēlē :

Skolu beidzot audzēkņi saņem valsts atzītu dokumentu – Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mūzikā.

Vērtības

Cilvēks

Ozolnieku Mūzikas skolas galvenā vērtība ir cilvēki – audzēkņi, skolotāji, vecāki – un viņu savstarpējās attiecības, kas attīstās uz izaugsmi vērstā kopdarbā.

Izaugsme

Ikvienam skolas audzēknim ir iespēja izpausties, attīstīt un pierādīt sevi ikdienas darbā, koncertos un konkursos,  izzināt savus vispārējos un muzikālos talantus, pilnveidot tos  regulārā darbā ar profesionāliem skolotājiem.

Sadarbība

Mācību procesa centrā ir bērns, kurš sadarbībā ar skolotājiem pilnveido savas muzikālās spējas, attīsta gribasspēku, atbildību un uzstāšanās prasmes. 

Vecāki atbalsta un motivē savus bērnus, līdzdarbojas skolas dzīvē.

Mūzikas skolas ēka

Misija

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības pieejamība Ozolniekos, kas sekmē bērnu spēju attīstību, lai kļūtu par garīgi bagātu, konkurētspējīgu, brīvu un atbildīgu kultūras cilvēku

Vīzija

Mūziku mācīties motivēti audzēkņi; profesionāli un radoši, uz tālākizglītību orientēti pedagogi; tehniski nodrošināta, psiholoģiski labvēlīga vide; ģimenes un sabiedrības atbalsts

Mērķis

Veidot izglītības ieguves procesu, kas sekmē brīvas un radošas personības veidošanos, kura prot pielietot iegūto pieredzi mūzikā un atbilstoši interesēm turpināt kultūrizglītību