Skolas vēsture

Ozolnieku Mūzikas skola ir Ozolnieku novada domes 2007. gada 14. jūnijā dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.

Sākums

Izraksts no Ozolnieku novada domes sēdes protokola 14.06.2007.Nr.9:

4.p. Par Ozolnieku novada mūzikas skolas dibināšanu.

Izskatot projekta iniciatores Dinas Tauriņas un Edītes Brūniņas iesniegumu un pieteikuma projektu Ozolnieku novada dome izvērtēja iesniegtajā pieteikuma projektā Ozolnieku novada mūzikas skolas nepieciešamības pamatojumu, skolas mērķi, uzdevumus un vecāku aptaujas rezultātus pirmskolas izglītības iestādēs “Zīlīte”, “Bitīte”, Ozolnieku vidusskolas 1.-4. klašu vecāku vidū un saskaņā ar izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida komitejas lēmumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.p.1. un 15.p. 4.p., atklāti balsojot ar 9 balsīm -par, pret-nav, atturas-nav, Ozolnieku novada dome nolemj: 1.Dibināt Ozolnieku novada pašvaldības iestādi Ozolnieku mūzikas skolu.

 

Ozolnieku Mūzikas un mākslas skolas logo

Ozolnieku Mūzikas skolas LOGO iestrādāts skolas nosaukuma saīsinājums OMS un

skolas dibinātāju vārdi notīs – Mi (E) – Edīte, Re (D) – Dina.

Pirmajā 2007./2008. mācību gadā mācības uzsāk 23 audzēkņi klavieru, akordeona, vijoles un sitaminstrumentu spēlē, skolā strādā 6 skolotāji. Mācības notiek vienā telpā Tautas namā un vienā telpā Sporta namā. Pirmais skolas audzēkņu koncerts notiek jau 2007.gada Ziemassvētkos Ozolnieku novada domē.  Skolu vada Dina Tauriņa – direktore un Edīte Brūniņa – direktores vietniece.

Patreiz

Gadu gaitā audzēkņu skaits pieaug, tiek atvērtas jaunas izglītības programmas, iegādāti jauni mūzikas instrumenti. Kopš 2018. gada skolu vada Edīte Brūniņa, direktores vietniece- Evita Jurāne un Dita Mūrniece.

2022./2023. mācību gadā skolā mācās 113 audzēkņi licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmās 9 mūzikas instrumentu spēlē – klavieres, akordeons, vijole, čells, flauta, saksofons, trompete, eifonijs un sitaminstrumenti, skolā strādā 21 skolotājs.  Līdztekus instrumentu spēlei audzēkņi apgūst zināšanas mūzikas teorijā, dzied korī, darbojas daudzveidīgos ansambļos  – vijolnieku ansamblis, akordeonistu ansamblis, čellu duets, vairāki kameransambļi, sitaminstrumentu ansambļi, ģimeņu ansambļi, klavieru dueti u.c. 2012.gadā skolā dibināts Džeza orķestris, vadītājs Alberts Kekļa, 2021. gadā dibināts Kamerorķestris, vadītāja Maija Kania.

Patreiz skola darbojas Ozolnieku Tautas nama pirmajā stāvā, tās rīcībā ir 8 mācību telpas un kamerzāle, papildus mācību procesam tiek izmantotas 2 Tautas nama telpas 2. stāvā un  koncertiem tiek izmantota Tautas nama lielā zāle.

Skola regulāri rīko audzēkņu koncertus, muzikālus pasākumus, vasaras nometnes, labākie audzēkņi piedalās valsts un starptautiska mēroga konkursos un festivālos. Līdz 2018./2019. mācību gadam ar katru aug  skolas kolektīva radošā aktivitāte, sasniedzot dalību 64 muzikāli radošos pasākumos gadā dažādās izglītības iestādēs, novadā, valstī un ārzemēs. 2019./2020. mācību gada martā, iestājoties ārkārtas situācijai valstī, tiek pārtraukti pasākumi klātienē, bet skolas kolektīvs turpina aktīvi darboties attālināti un virtuālā vidē. Sākoties 2022./2023. gadam, kad klātienes konkursi ir atļauti, Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi  ar aktīvu dalību tajos iegūst godalgotas vietas, paralēli veiksmīgi startējot arī starptautiskos, attālinātos konkursos. 

Ozolnieku Mūzikas skola ir kļuvusi par neatņemamu novada kultūras dzīves sastāvdaļu.  Skolai ir savas tradīcijas – Skolotāju koncerts, Ziemassvētku koncerts, Mācību gada atklāšanas un noslēguma koncerts, vasaras radošās nometnes, 1.klašu audzēkņu koncerts. Izglītības iestādei ir cieša sadarbība ar  pašvaldību un tās iestādēm –  Ozolnieku Tautas namu, Salgales Mūzikas un mākslas skolu, Ozolnieku vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādēm Zīlīte, Pūcīte un Bitīte, SAC “Zemgale”, jauniešu centru, kā arī ar kaimiņu pašvaldību profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolām. 2019.gada Ziemassvētkos čellu duets, vokāli instrumentālais ansamblis un džeza orķestris muzicēja koncertā Rīgas pilī, kur klausītāju vidū bija arī Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi.

Izcilība

2022./2023. gadā  Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi un kolektīvi piedalījās 21 dažādos konkursos – Starptautiskos, valsts un reģiona mērogā gan klātienē, gan attālināti, gūstot 33 godalgotas vietas

2021./2022. mācību gadā Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi un kolektīvi piedalījās 14 dažādos konkursos – Starptautiskos, valsts un reģiona mērogā gan klātienē, gan attālināti, gūstot 21 godalgotas vietas.

2020./2021. pilnībā attālinātajā mācību gadā Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi video formātā piedalījās 11 Starptautiskos konkursos, gūstot 15 godalgotas vietas.

2019./2020. mācību gadā, kad Latvijā 12.martā tiek izsludināta Ārkārtas situācija un mācības notiek pilnībā attālināti Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi paspēja piedalīties 5  konkursos, gūstot 8 godalgotas vietas.

2018./2019. mācību gadā Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi un kolektīvi piedalījās 15 dažādos konkursos – Starptautiskos, valsts un reģiona mērogā, gūstot 17 godalgotas vietas.

Sasniegumi konkursos