Skolas vēsture

Ozolnieku Mūzikas skola ir Ozolnieku novada domes 2007. gada 14. jūnijā dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde.

Sākums

Izraksts no Ozolnieku novada domes sēdes protokola 14.06.2007.Nr.9:

4.p. Par Ozolnieku novada mūzikas skolas dibināšanu.

Izskatot projekta iniciatores Dinas Tauriņas un Edītes Brūniņas iesniegumu un pieteikuma projektu Ozolnieku novada dome izvērtēja iesniegtajā pieteikuma projektā Ozolnieku novada mūzikas skolas nepieciešamības pamatojumu, skolas mērķi, uzdevumus un vecāku aptaujas rezultātus pirmskolas izglītības iestādēs “Zīlīte”, “Bitīte”, Ozolnieku vidusskolas 1.-4. klašu vecāku vidū un saskaņā ar izglītības, kultūras, veselīga dzīvesveida komitejas lēmumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.p.1. un 15.p. 4.p., atklāti balsojot ar 9 balsīm -par, pret-nav, atturas-nav, Ozolnieku novada dome nolemj: 1.Dibināt Ozolnieku novada pašvaldības iestādi Ozolnieku mūzikas skolu.

 

Ozolnieku Mūzikas un mākslas skolas logo

Ozolnieku Mūzikas skolas LOGO iestrādāts skolas nosaukuma saīsinājums OMS un

skolas dibinātāju vārdi notīs – Mi (E) – Edīte, Re (D) – Dina.

 

Pirmajā 2007./2008. mācību gadā mācības uzsāk 23 audzēkņi klavieru, akordeona, vijoles un sitaminstrumentu spēlē, skolā strādā 6 skolotāji. Mācības notiek vienā telpā Tautas namā un vienā telpā Sporta namā. Pirmais skolas audzēkņu koncerts notiek jau 2007.gada Ziemassvētkos Ozolnieku novada domē.  Skolu vada Dina Tauriņa – direktore un Edīte Brūniņa – direktores vietniece.

Patreiz

Gadu gaitā audzēkņu skaits pieaug, tiek atvērtas jaunas izglītības programmas, iegādāti jauni mūzikas instrumenti. Kopš 2018. gada skolu vada Edīte Brūniņa, direktores vietnieces  – Natālija Stirāne un Marita Caune.

2020./2021. mācību gadā skolā mācās 100 audzēkņi licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmās 9 mūzikas instrumentu spēlē – klavieres, akordeons, vijole, čells, flauta, saksofons, trompete, eifonijs un sitaminstrumenti, skolā strādā 20 skolotāji.  Līdztekus instrumentu spēlei audzēkņi apgūst zināšanas mūzikas teorijā, dzied korī, darbojas daudzveidīgos ansambļos  – vijolnieku ansamblis, akordeonistu ansamblis, čellu duets, vairāki kameransambļi, sitaminstrumentu ansambļi, ģimeņu ansambļi, klavieru dueti u.c. 2012.gadā skolā dibināts Džeza orķestris, vadītājs Alberts Kekļa.

Patreiz skola darbojas Ozolnieku Tautas nama pirmajā stāvā, tās rīcībā ir 8 mācību telpas un kamerzāle, koncertiem tiek izmantota Tautas nama lielā zāle.

Skola regulāri rīko audzēkņu koncertus, muzikālus pasākumus, vasaras nometnes, labākie audzēkņi piedalās valsts un starptautiska mēroga konkursos un festivālos. Līdz 2018./2019. mācību gadam ar katru aug  skolas kolektīva radošā aktivitāte, sasniedzot dalību 64 muzikāli radošos pasākumos gadā dažādās izglītības iestādēs, novadā, valstī un ārzemēs. 2019./2020. mācību gada martā, iestājoties ārkārtas situācijai valstī, tiek pārtraukti pasākumi klātienē, bet skolas kolektīvs turpina aktīvi darboties attālināti un virtuālā vidē.

Absolventi

Ozolnieku Mūzikas skola savu pirmo izlaidumu svin 2012.gadā ar divām saksofonistēm, kas skolu pabeidz paātrinātā kārtā. 2013.gadā skolu absolvē pirmie pilnu sešu gadu programmu absolventi 3 akordeonistes un 4 sitaminstrumentālisti.  2020.gadā kopējais absolventu skaits ir 63 audzēkņi: Saksofona spēlē – 11, Akordeona spēlē – 7, Sitaminstrumentu spēlē – 8, Trompetes spēlē – 3, Eifonija spēlē – 2, Flautas spēlē – 7, Klavierspēlē – 9, Čella spēlē – 2, Vijoles spēlē – 4.

Konkurss

2011. gadā tiek organizēts pirmais pirmais Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss. Ar katru gadu pieaug dalībnieku skaits un 2016.gadā sasniedzot 115 jauno pūšaminstrumentu solistu skaitu klātienē, tiek pieņemts lēmums turpmāk konkursu organizēt bez flautas spēles audzēkņiem.  Konkursa ar tādu pašu nosaukumu flautas spēles audzēkņiem organizēšanu uzņemas Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola. Konkurss Ozolniekos turpina pulcināt jaunos trompetistus, saksofonistus, klarnetistus, trombonistus, eifonistus u.c.pūšaminstrumentālistus no Latvijas un citām valstīm.  Konkursa mērķis ir veidot draudzīgu atmosfēru un iespēju piedalīties konkursā lauku un mazpilsētu mūzikas skolu audzēkņiem.