Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Ozolnieku Mūzikas skolā!

Audzēkņu uzņemšana notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās:

 •  taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;
 •  stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, čella spēle;
 •  pūšaminstrumentu spēle – flautas spēle, saksofona spēle, trompetes spēle, eifonija spēle;
 •  sitaminstrumentu spēle.
1. Nepieciešams aizpildīt pieteikumu un nogādāt uz skolu izprintētu vai pa e-pastu ozolniekums@jelgavasnovads.lv.

Uzņemšanas_IESNIEGUMS

2.Audzēkņu uzņemšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā tiek noteikti iestājpārbaudījumi :
 • muzikālā dzirde – atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas, sadzirdēt skaņu daudzumu;
 • muzikālā atmiņa – atkārtot ar balsi pedagoga nospēlēto melodiju divtaktu frāzes apjomā;
 • ritma izjūta – atkārtot pedagoga plaukšķinātas vai nospēlētās frāzes ritmisko zīmējumu;
 • nodziedāt brīvi izvēlētu tautas dziesmu ar vārdiem; 
 • vispārējā fizioloģiskā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām.
3. Stājoties skolā iesniedzami sekojoši dokumenti:
 1. direktoram adresēts vecāku iesniegums uz Skolas veidlapas;
 2. ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā izziņa;
 3. jāuzrāda bērna un vecāka personu apliecinoši dokumenti.