20V 212011

Licences nr.: P _1347

Licences datums: 26.06.2019.

Mācības Akordeona spēlē uzsāk 8 – 10 gadu vecumā  paralēli vispārizglītojošās skolas 2. – 4. klasei. Mācību ilgums 6 gadi.

Akordeons

ir iespējām bagāts, bet reizē arī kompakts un viegli līdzi paņemams instruments. Akordeonā spēj paslēpties dažādi orķestra instrumentu tembri – vijole,  klarnete, oboja, fagots, tāpat sadzirdamas arī krāšņās ērģeles. Šie dažādie skanējumi ļauj spēlēt plašu repertuāru, sākot ar tautasdziesmām,
beidzot ar orķestra mūziku.

Izglītības programmas Akordeona spēle mērķis ir radīt priekšnosacījumus audzēkņa mūzikas uztveres, izpratnes un praktiskās-muzikāli radošās – darbības pieredzei nepieciešamo zināšanu apguvei; muzikālo un radošo spēju attīstībai un akordeona spēles pamata prasmju veidošanai, motivējot audzēkni atbilstoši savām spējām un interesēm turpināt akordeona spēles apguvi nākamajā izglītības pakāpē.

Akordeona spēles nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, solfedžo – 2 reizes nedēļā. No 3.klases 1 reizi nedēļā notiek vispārējās klavieres un mūzikas literatūra. Kolektīvās muzicēšanas stundu skaits vienā nedēļā – no 1 stundas jaunākajās klasēs līdz 3 stundām vecākajās klasēs.

Kontaktpersonas

Akordeona spēles skolotāja

Akordeona spēles skolotāja

Anta Puķīte

Ar visu skaisto un labo jāprot dalīties. Tad muzicēšana un arī pati dzīve kļūst košāka un interesantāka.

Direktore

Direktore

Edīte Brūniņa

pieņemšana klātienē iepriekš vienojoties

pieņemšana klātienē iepriekš vienojoties

Muzicēšanas prieks ir neizsmeļams enerģijas avots manā dzīvē. Pateicoties mūzikai esmu apceļojusi pasauli, iepazinusi interesantus cilvēkus, noticējusi pati sev.